شروع از
NT$ 360
ماهانه
TW-S
Linux SSD 單一網域虛擬主機方案
شروع از
NT$ 720
ماهانه
TW-M
Linux SSD 單一網域虛擬主機方案
شروع از
NT$ 1,440
ماهانه
TW-L
Linux SSD 單一網域虛擬主機方案
شروع از
NT$ 480
ماهانه
TW-WP-S
Linux WordPress 主機方案
شروع از
NT$ 960
ماهانه
TW-WP-M
Linux WordPress 主機方案
شروع از
NT$ 1,920
ماهانه
TW-WP-L
Linux WordPress 主機方案
شروع از
NT$ 410
ماهانه
TW-S-Addon
Linux SSD 多網域虛擬主機方案
شروع از
NT$ 770
ماهانه
TW-M-Addon
Linux SSD 多網域虛擬主機方案
شروع از
NT$ 1,490
ماهانه
TW-L-Addon
Linux SSD 多網域虛擬主機方案
شروع از
NT$ 480
ماهانه
TW-S-Plus
Linux SSD 進階資源方案
شروع از
NT$ 960
ماهانه
TW-M-Plus
Linux SSD 進階資源方案
شروع از
NT$ 1,920
ماهانه
TW-L-Plus
Linux SSD 進階資源方案
NT$ 2,400
ماهانه
TW - 1/12 半專屬主機 (6 موجود است)
NT$ 4,800
ماهانه
TW - 1/6 半專屬主機 (4 موجود است)
NT$ 9,600
ماهانه
TW - 1/3 半專屬主機 (5 موجود است)
NT$ 14,400
ماهانه
TW - 1/2 半專屬主機 (5 موجود است)
NT$ 60
ماهانه
TW-GP-S
中華電信高速貼圖主機
NT$ 120
ماهانه
TW-GP-M
中華電信高速貼圖主機
NT$ 240
ماهانه
TW-GP-L
中華電信高速貼圖主機